Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) została opracowana na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

Administrator danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) jest Łukasz Cieciorowski będący właścicielem firmy Pixel Ninja o nr NIP: 863 168 62 12 zarejestrowaną przy ulicy Wiosennej 33J/1, 55-093 Kiełczów.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą formularza kontaktowego podanego na stronie internetowej www. pixelninja. pl (zwanej dalej „Stroną”) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@pixelninja. pl.
 3. Administrator jest podmiotem odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe przekazane przez użytkownika.

 

Wymóg podania i kategorie przetwarzanych danych osobowych:

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celach związanych z korzystaniem ze Strony, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie udzielonej zgody w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody.
 2. Przetwarzanie danych osobowych następuje wskutek przekazania ich przez użytkownika za pomocą formularza kontaktowego bądź na adres poczty elektronicznej wskazany na Stronie.
 3. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego Administrator, poza danymi dobrowolnie podanymi przez użytkownika w polu „wiadomość”, przetwarza wyłącznie imie i nazwisko oraz adres e-mail.
 4. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym przetwarzane są w celu kontaktu z użytkownikiem w zakresie określonym przez niego w wiadomości oraz przez okres nie dłuższy niż dwa lata, chyba że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla celów związanych dla dochodzenia roszczeń, wtedy dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do ich dochodzenia określony przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Przekazane dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach marketingowych oraz handlowych.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administrator używa różnego rodzaju technicznych oraz organizacyjnych zabezpieczeń mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe użytkowników przechowywane są w zabezpieczonych sieciach, a dostęp do nich mają wyłącznie osoby, które uzyskały wymaganą zgodę.
 2. Administrator nie przekazuje danych osobowych użytkowników podmiotom trzecim, chyba że uzyska wyraźną zgodę użytkownika lub jeżeli prawo, lub obowiązek przekazania tych danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Prawa użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora: Dostępu do danych osobowych go dotyczących. Sprostowania danych osobowych. Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Dane osobowe użytkownika będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody przez użytkownika, a w zakresie danych osobowych użytkownika w prawnie uzasadnionych celach Administratora – na czas zgodny z przepisami prawa.
 4. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna, że przetwarzanie danych go dotyczących narusza przepisy prawa.

 

Polityka wykorzystywania plików cookies i podobnych technologii

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesłaniem plików cookies Administratora do przeglądarki internetowej użytkownika i zapisania ich na urządzeniu końcowym użytkownika.
 2. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe wykorzystywane w celu: Dopasowania zawartości Strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony.
 3. Tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania ze Strony.
 4. Korzystania z narzędzi statystycznych typu Google Analytics.
 5. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. Korzystanie ze Strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie cookies.
 7. Użytkownik może usunąć lub wyłączyć obsługę cookies przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta. Ustawienia każdej przeglądarki internetowej mogą różnić się od siebie, dlatego użytkownik powinien w pierwszej kolejności zapoznać się z ich opisem dostępnym na stronie internetowej właściwej dla danej przeglądarki. Wyłączenie możliwości przechowywania plików cookies na urządzeniu końcowym może utrudnić korzystanie ze Strony.
 8. Poza plikami cookies Administrator wykorzystuje technologię Google Analytics w celu analizy statystyk Strony.

 

Zmiany Polityki Prywatności
Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności będą udostępniane na niniejszej Stronie.